Mentorschap

Mentorschap

Voor wie is mentorschap bedoeld?

Mentorschap is een voorziening bestemd voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of andere betrokkenen hebben om een beroep op te doen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Zij zijn onvoldoende in staat de regie over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling te houden. Een mentor helpt hen daarbij.

De taak van de mentor

De mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is de mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt daarbij de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over zijn leven te houden. Om een goede vertrouwensband te hebben met de cliënt gaan wij geregeld bij de cliënt op bezoek. De mentor voert ook regelmatig overleg met zorgverleners en behandelaars. Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt. Uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.

Wie kan mentorschap aanvragen?

  • betrokkene zelf
  • partner
  • bloedverwanten tot en met de vierde graad
  • voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
  • officier van justitie
  • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft of die aan betrokkene begeleiding biedt
  • curator of bewindvoerder

Werkwijze

In geval u mentorschap wil aanvragen kunt u met ons contact opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Tijdens dit gesprek maken we kennis en krijgt u verdere informatie over mentorschap. Als er wordt besloten het mentorschap aan te vragen, verzorgen wij het opmaken en indienen van het verzoekschrift bij de kantonrechter. Enkele weken nadat de kantonrechter het verzoek heeft ontvangen, wordt u uitgenodigd voor een zitting op de rechtbank. Hierbij begeleiden wij u. U kunt overigens mentorschap in combinatie met bewind aanvragen bij de kantonrechter. (link naar wat is bewindvoering op onze website) Als de kantonrechter het verzoek heeft toegewezen zullen we contact opnemen met de betrokken hulpverleners en/of andere betrokkenen rondom degene waarvoor we als mentor optreden, zodat men weet dat de belangen van die persoon door een mentor worden behartigd. Betrokken hulpverleners dienen de mentor te betrekken bij besprekingen rondom de invulling van de zorg, behandeling en/of begeleiding van de cliënt. Daarnaast dienen zij de mentor in te schakelen wanneer er (belangrijke) beslissingen genomen dienen te worden.